Küresel Bakışla Kutup Çağı Sempozyumu Antalya’da yapılıyor

Reklam

Küresel Bakışla Kutup Çağı Sempozyumu Antalya’da yapılıyor

Yüksek Kuzeyde ve Antarktika’da Emperyal Değişimler, Çatışma Potansiyelleri,  Spitzber­gen/Svalbard Takımadalarında Türk Bilim Üssü Kurma Söylevi

AB Vizyonu Genel Yayın Yönetmeni Serap Girgin Baykal’ın Prof.Dr. Harun Gümrükçü ile sempozyum ile ilgili röportajı

“Küresel Bakışla Kutup Çağı”Sempozyum fikri nasıl ortaya çıktı?

Antalya Bilim Üniversitesi öncülüğünde ‘KÜRESEL BAKIŞLA KUTUP ÇAĞI’ başlığıyla bir sempozyum düzenlenmektedir. Bunun için uluslararası ve ulusal düzeyde faaliyette bulunan kurumlarla ve çeşitli coğrafyalarda kutup çalışmaları üzerinde araştırmalar yapmış ve yapmakta olan bilim insanlarıyla ortaklaşa hareket edilmektedir. Başta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-ar Merkezi (PolReC) işbirliği ile olmak üzere Koç Üniversitesi Deniz­cilik Forumu, Ankara Üniversitesi, Yeni Zelanda: Gateway Antarcktica, University of Canterbury, Christchurch, Şile: Chemical Engineering Department Universidad de Magallanes Punto Are­nas/Chile), Kanada: York Üniversitesi, Osgoode Hall Hukuk Fakültesi, Rusya Federasyonu Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia gibi akademik kurumlarda araştırma­larda bulunan bilim insanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Antalya’da yapılabilmesi için çok uğraştık.  2 ve 3 Ağustos 2019 Saat 8.30 – 18.30 arası Antalya Bilim Üniversitesi Senato Salonu’nda yapılacak. (Detay için şu web Sayfası: https://kutupcagi2019.antalya.edu.tr )

Bu sempozyumu yapma amacınız nedir?

Arktika, yani Kuzey Kutbu ve Antarktika, yani Güney Kutbu Çalışmaları konularında çalışan uzmanları ve üniversitelerin bünyesinde görev yapan araştırmacılar ile karar vericileri bir araya getirmek suretiyle bu konuda mevcut veya toplanacak veri ve bilgi­leri değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek. Katılım ücreti alınmayacaktır.

Katılım Koşulu nedir?

Katılım için özel davetliler dışında sempozyuma sunumlarıyla ve diğer faaliyetleriyle katkı sağlayama koşulu aranmaktadır. Sunumlardan bilim kurulunun kabul ettiği çalış­malar Küresel Bakışla Kutup Çağı Yayın serisinde Nr. 4 olaraktan Kasım 2019’da yayınla­nacaktır.

Bildiriler size nasıl ulaştırılacaktır?

Bildiri özetleri (Türkçe/İngilizce) 1 Temmuz 2019 tarihine kadar e-mail yoluyla gönderil­melidir (Email adresi: kutup@antalya.edu.tr ). Özetin uzunluğu en az 800 söz­cük olmalıdır. Metin, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralı­ğıyla yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlık, büyük harflerle, kalın, ‘16 Punto’ ve ilk sayfanın başında ortalanmış olmalıdır. Yazar(lar) ve çalıştıkları kurum(lar), başlığın altındaki ikinci satırdan başlayacak şekilde kalın ve ‘14 Punto’ ile tek satır aralıklı ortalanmalıdır.

Özgeçmiş:          Bilimsel çalışmaları içeren 10 satırı geçmeyecek şekilde düzenlenmiş bir özgeçmiş.

WEB Sayfası:     Web sayfasına (https://kutupcagi2019.antalya.edu.tr ) konulması için bir fotoğraf. Boy fotoğrafı tercih edilmektedir.

Makale:               Kitapta yayınlanması istenen makaleler 15 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.

İletişim:              Sempozyum Sekretaryası, Tel.: 0242/2450050; dahili: 5304

Cep.: +90 505 831 41 03 (Prof. Dr. Harun Gümrükçü)

email: kutup@antalya.edu.tr ;  Web sayfası: https://kutupcagi2019.antalya.edu.tr

Önerilen Konular hangileridir?

1         YÜKSEK KUZEY’İN SİLAHLANMASI, ÇATIŞMA POTANSİYELİ VE GÜVENLİK PERSPEKTİFİ, YENİ TEH­LİKE: TERÖRİZM;

2         GÜNEY KUTBU: KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ, KEŞFİ, ANTARKTİKA REJİMİ, ANTARKTİKA ANTLAŞ­MALAR SİSTEMİ, MADRİD ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜ, EKOLOJİK BOYUTU, TURİZM’İN YENİ ALANI

3         YERLİ HALKLAR, YOKSULLUK, EŞİTSİZLİK, İŞSİZLİK, EĞİTİM;

4         KUZEY-GÜNEY EŞİTSİZLİĞİ VE YÜKSEK KUZEYE DOĞRU GÖÇ;

5         YÜKSEK KUZEYDE ve GÜNEYDE BALIKÇILIK, FLORA VE FAUNA;

6         KUZEY- VE GÜNEY KUTBUNDA KÜRESEL ISINMA VE 2050 YILINA KADAR BEKLENEN MEGA TRENDLER;

7         SPİTZBERGEN/SVALBARD TAKIMADALARI: ÇATIŞMALARI ÖNLEME İÇİN MODELLEME SÖYLEVİ, TÜRK BİLİM ÜSSÜ KURMA SÖYLEVİ;

8         AKDENİZİN ALTERNATİFİ: KUZEY BUZ DENİZİ VE YENİ TRANSPORT ROTALARI;

9         KUTUPLARIN KEŞFİ: BÜYÜK PETRO’DAN GÜNÜMÜZE KADAR GÖSTERDİĞİ SEYİR;

10     KUTUP KAHRAMANLARI: F. NANSEN, R. AMUNDSEN, E. H. SHACKLETON, VİLHJALMUR STEFANS­SON, D. MAWSON, R. F. SCOTT, O. SVERDRUP, O. NORDENSKJÖLD, W. BARENTS, H. HUDSON, BERİNG, M. LOMONOSOV, J. FRANKLİN, F. A. Cook; VB.;

11     ABD, KANADA, NORVEÇ, İSVEÇ, FİNLANDİYA, DANİMARKA, RUSYA FEDERASYONU, KANADA, JAPON­YA, ÇİN HALK CUMHURİYETİ, GÜNEY KORE VE İZLANDA’NIN YÜKSEK KUZEYDE VE ANTARK­TİKA’DAKİ GELİŞTİRDİKLERİ STRATEJİLERİ VE KONUMLARI;

12     KURUMSAL YAPILAR:  ARKTİKA KONSEYİ, ARKTİKA EKONOMİK KONSEYİ, INUİT CİRCUMPOLAR CONFERENCE, THE INTERNATİONAL WORKİNG GROUP FOR INDİGENOUS AFFAİRS, MARİNE ENVİRONMENTAL PROTECTİON COMMİTTEE; BARENTS-AVRO ARKTİKA BÖLGESİ KONSEYİ, KUZEY DİMENSİYONU/NORTHERN DİMENSİON, AVRUPA BİRLİĞİ ARKTİKA BİLGİ MERKEZİ, AVRUPA BİRLİĞİ ARKTİKA FORUMU, INTERNATİONAL MARİTİME ORGANİZATİON, NORDİK BAKANLAR KONSEYİ, INTERNATİONAL COUNCİL OF SCİENCE VE DİĞERLERİ;

13     ARKTİKA KITASINDA TARIM ALANINDA DEĞİŞİMLER: GRÖNLAND ÖRNEĞİ, NORVEÇ ÖRNEĞİ, İZLAN­DA ÖRNEĞİ, KANADA ÖRNEĞİ, ALASKA ÖRNEĞİ;

14     DİĞER KONULARI.

Konu ile ilgili genel bir çerçeve çizer misiniz?

Son yıllarda genel olarak Arktika’ya ilginin artması ile beraber, bu 27 milyon km2 büyüklüğündeki deva­sa coğrafik alanın, ‘uluslararası işbirliği alanı’ mı? Veya ‘büyük çatışmaları doğurabilecek bir bölge mi?’ olduğu sorusu artan bir ilgiyle gündeme gelmektedir. Bu soruya cevap verilebilmesi için ABD’nin üç kat büyüklüğünde olan Arktika Kıtası’ndaki gelişmelerin takip edilmesi, mevcut düzenin analizi, geleceğe dönük beklentilerin bilimsel sempozyumlar yoluyla tespit edilmesi ve kamuoyuyla paylaşımı gerekmektedir.

Halen insanoğlunun ulaş(a)madığı coğrafyaları içinde barındıran ve tüm dünyanın %10’una yakın alanını kapsayan Antarktika ve Arktika Kıtalarına dönük sosyal bilimler içinde geniş kapsamlı ilk bilim­sel toplantı Antalya’da yapılmaktadır. Dünyanın iki karşıt kutupta yer alan kıtalarını oluşturan bu coğraf­yalar, gelecek için birçok fırsat sunmaya devam etmektedirler. Ayrıca ‘buzul çölü’ olaraktan da adlandırılan bu iki soğuk bölge, iklim değişikliğine karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki teknik ve buzul alanında çalışan bilim insanlarının, iktisatçıların, hukukçuların, siya­set­ bilimcilerinin ve fütüristlerin dikkatleri kutupların üzerinde odaklanmıştır.

İnsanlık bir bütün olaraktan Arktika’nın ve Antarktika’nın geleceği konusunda oldukça endişelidir. Bu bölgeler iklim sisteminin anahtar unsurları olmalarından dolayı kutuplarla ilgili bilimsel verilerin neden halen oldukça kısıtlı olduğu mülkiyet ve kullanım hakkıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği söylenebilir. Bu boşluğu hızlı bir şekilde giderebilmek için bilimsel verilere dayalı çalışmalar yürütmek önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Arktika Bölgesi’ne dönük çalışmaları, enerji kaynaklarına ulaşma, yeni deniz yollarını kullanma, küre­sel boyuttaki hukuki ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve yaşam habitat alanı ve göç güzergâh­ları oluşturma konusunda, gelecek nesillerin en önemli çalışmalarından birisi olarak görülebilir. İklim­sel değişimler, küresel sürecin kutupları etkilemeye başlaması ile birlikte, doğal ve nükleer enerji alanın­daki açık ve örtülü tehditler ile Arktika konusuna olan ilgi artmıştır. Her iki bölgede de bulunan yer altı kaynaklarının zenginliği ve uzay teknolojisinin kutup bölgelerinde de kullanılmaya başlanması, navigasyon sistemle­rinin ve haritalama teknolojisinin giderek mükemmelleşmesi, hava şartlarının güçlüklerine rağmen, bu coğrafyaların önünü açmıştır.

Günümüzde Arktika Çemberi ve Yüksek Kuzey Bölgesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, yeni strate­jik ulaşım yolları oluşturulmuştur. Bu sayede yakın bir gelecekte Kuzey–Doğu ve Kuzey–Batı Arktika yolları daha fazla ulaşıma açılacaktır. Bu durum büyük miktarda mali ve zaman tasarrufu sağlaya­caktır. Bu yeni yollar tam kapasite ile kullanılmaya başlandığında, Akdeniz’in, Cebelitarık Bo­ğazı’nın ve Süveyş Kana­lı’nın önemi ciddi bir şekilde azalacaktır. Bu bilgilerin bilime dayalı verilerle kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Yerkürenin ısınması, süregelen iklim değişikliği ve buzulların artan bir hızla erimesi gibi kavramlarla insanlık tarihinin günümüzde yaşanan ve yaşanabilecek muhtemel önemli değişimleri anlatılmak isten­mektedir. Bu değişimler eko sistemin en hassas olduğu bölgelerde daha yoğun olarak yaşanmak­ta, ama özellikle Arktika ve Antarktika’da daha fazla etkisini göstermektedir.

Bugün gezegenimize jeopolitik bir perspektifle bakıldığında kürenin tüm yüzeyinin birbirinden farklı iki kategoriye bölündüğü gözlemlenmektedir. Bir tarafta, özellikle karasal topraklarda (dünyanın sadece 1/3’ü kadardır) ve onlara bağlı kıta sahanlıkları ile ekonomik münhasır bölgelerde ulus devletle­rin egemenlikleri sürerken, diğer taraftan, özellikle derin denizlerin, (şimdilik) kimse tarafın­dan kontrol edilmediği bilinmektedir.

Kutuplar ve Türkiye arasında nasıl bir alaka var? Kutuplar bizden çok uzakta değil mi?

Yukarıda özetlenen gelişmelerin Türkiye için de yakından incelenmesi ve özellikle kurumlarının bu alanlarda çeşitli bilimsel çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Bu küresel değişimin ekonomik, sosyal, hukuksal ve siyasal boyutlarıyla değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmalar yapılmadan kutuplara sınırdaş olmayan Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Hindistan gibi sağlıklı bir kutup politikası geliştirmesi olanaksızdır. Böyle bakıldığında küresel değişi­min ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi boyutlarıyla değerlendirilmesi bir gereklilik olduğu öngörül­mektedir. Küresel düzeyde geleceği öngörebilmek ve stratejik bir rol oynamak için bunun atılmış doğru bir adım olabileceği sonucuna varılmaktadır.

Yakın- ve Orta vadede bu alanlarda nasıl bir değişiklik olabileceğinin önceden doğru anlamak ve ona göre politik stratejiler geliştirmek bakımından aşağıda belirtilen faktörlerin dikkate alınması önerilmek­tedir:

1)Küresel İklim değişikliği ve Arktika Bölgesi’nde var olan doğa ve iklim koşullarının olağanüstü değişi­mi;

2)  Arktika ve Antarktika Bölgelerindeki ekosistemin aşırı hassas olması ve kendi kendini yenileme­sinin çok yavaş olması; buna bağlı olaraktan farklı bir bakış açısının geliştirilmesi ve doğaya daha özenli davranılmasının gerekliliği;

3)  Jeolojik araştırmalara bağlı olarak yeni enerji kaynaklarının keşfi ve genişlettirilerek kullanıma açılmaları;

4)  Yeni maden yataklarının bulunması ve hidrokarbon maddelerinin çıkartılması;

5)  Yeni iletişim sistemlerinin keşfi, bütünleşmiş haberleşme ve uzaydan uydu sistemlerinin uygula­maya geçirilmeleri;

6)  Ekonomik küreselleşmenin Arktika Bölgesi’ni ve derin denizleri de içine alacak şekilde yayıl­ması; Antarktika’da uzun vadede ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmelerin analizi;

7)  Yeni ve maliyetleri düşük deniz yollarının kullanıma açılma perspektifleri ve buna dönük yeni projeler geliştirilmesinin stratejilerinin geliştirilmesi; Yeni biyolojik kaynakların kullanıma açılmaları;

8)  Doğal kaynaklara ve özellikle de kuzey sularının av zenginlikleri olan balık ve deniz memelile­rini yakalama, yeni tatlı su kaynaklarına ve besin kaynaklarına ulaşma olanağı;

9) Bölgenin kendisine özgü yapısı dikkate alındığında sınır anlaşmazlıklarındaki yasal düzenlemele­rin, yetersizliği;

10)  Yerli halklar ve Arktika Bölgesi’ne sınırdaşı olan ve üçüncü ülke çıkarlarının büyük farklılıklar arz etmesi;

Ayrıca bu bölgelerde Arktika’nın yerli halkları yaşamaktadır. Bunların bir bölümü halen buzulla kaplı bölgelerin koşulları altında göçebe yaşam tarzını sürdürmekte ve geleneksel avcılık kültürlerini devam ettirmektedir.

Öngörülen bu sempozyum çalışmasıyla yukarıda sıralanan faktörlerin insanlık için ne anlama geldiği ve gelebileceği anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılacaktır. Bu devasa değişimler karşısında çıkarıla­bilecek dersler ortaya konmaya çalışılacaktır. Genelde Arktika Bölgesi ülkeleri düzeyinde, ama özellik­le Arktika yerli halklarının örneğinde bu gibi büyük dramatik değişimlerin hangi yaratıcı güçlere yol açtıkları, değişik yönetişim biçimlerini nasıl ortaya çıkardıkları, yeni organizasyon modellerini hangi koşullar altında oluşturdukları gibi sorular tartışılacaktır.

Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye bölümleri yanında Çalışma Ekonomisi ve Hukuk bilim dalları bu gibi sorulara disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir yöntemle birlikte çözüm aranacaktır. Sempozyumun Antalya’da bir ilk olması yanında, özellikle farklı disiplinlerce de desteklenmesi bu çalışma­nın en etkili inovativ görünürlüğünü ve bilimsel boyutunu oluşturmaktadır.

 

TASLAK (Son Güncelleme: 25 Mayıs 2019)

 

Küresel Bakışla Kutup Çağı Sempozyumu: Yüksek Kuzeyde ve Antarktika’da Emperyal Değişimler, Çatışma Potansiyelleri,  Spitzbergen/Svalbard Takımadalarında Türk Bilim Üssü Kurma Çalışmaları,  Çatışmalı Derin Deniz Alanları İçin Modelleme

Please follow and like us:
error0

Reklam
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


+ 78 = 81